Employers Page

!ברוכים הבאים מעסיקים

בואו לגייס מגוון עובדים
בכלים דיגיטליים מבוססי משחק

?איך זה עובד

פרופיל .2

המבדק המקוון מפיק לנבדקים עמודי פרופיל – תעודות זהות
תעסוקתיות – שישימו דגש על החוזקות התעסוקתיות שלהם
ועל סוגי תפקידים אליהם יש להם התאמה.

מבדק .1

המועמדים מבצעים מבדק מבוסס משחק שממפה את סגנון
החשיבה שלהם.

השמה .4

אנחנו כאן כדי לחשוב איתכם המעסיקים על ניתוח התפקיד
או דרישות התפקיד, בדגש על המיומנויות הרצויות – היכולת
של מועמד מסוים לבצע משימות מסוימות ולהגיע לתוצאות
שאתם רוצים לראות.

הכוונה .3

יועצי התעסוקה של התוכנית יעזרו למשתתפים ולמעסיקים
לפרש את האבחונים וימליצו על כיווני פעולה להכוון
תעסוקת.

דוחות תעסוקתיים לדוגמא

מיומנות ראשית:

ראייה רחבה

המיומנות הבולטת שלי היא:

יצירתיות

טיפוס תעסוקתי:

הסתגלות
דילוג לתוכן